Algemene voorwaarden

Instituut voor Psyche Economie / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Instituut voor Psyche Economie (IvPE)

1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en/of coaching/begeleiding tussen het bureau voor training en/of coaching/begeleiding (verder IvPE) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De voorwaarden zijn van toepassing op IvPE BV (BTW dragend) en IvPE II BV (BTW vrij).

2 Grondslag offertes/algemene aanbiedingen

Offertes van IvPE zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Het IvPE zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd tenzij dit anders expliciet is overeengekomen in een schriftelijke opdrachtbevestiging.

3 Begrippenkader

3.1 Coaching en/of begeleiding; het op individuele dan wel op groepsbasis leveren van procesbegeleiding gericht op vooraf overeengekomen doelstellingen. Zo mogelijk gecombineerd met overdracht van kennis en/of vaardigheden.

3.2. Training: training, cursus, opleiding, workshop, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

3.3. Open training: een training geïnitieerd door IvPE  waar  individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

3.4.  Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training en/of coaching/begeleiding is gesloten.

3.5. Deelnemer: de natuurlijke persoon of groep van personen die aan een training deelneemt.

3.6. Offerte; een schriftelijke aanbieding (mail of post) voor het leveren van diensten op het gebied van coaching/begeleiding met minimaal daarin opgenomen de beoogde doelen, het honorarium en mogelijke bijkomende kosten, de betrokken coaches/trainers en een beperkte geldigheidsduur van het aanbod.

3.7. Opdrachtbevestiging; een schriftelijke bevestiging (mail of post) van instemming met de offerte/aanbod dan wel expliciet vermeldt de vernoemde delen daarvan binnen de beperkte geldigheidsduur van het aanbod.

4 Opdracht verstrekking coaching en/of begeleiding

4.1. Op basis van offerte wordt door IvPE een aanbieding gedaan gericht op het leveren van werkzaamheden te weten coaching en/of begeleiding alsook het geven van in company trainingen.

4.2. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van  de werkzaamheden door IvPE komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van deze offerte dan wel het verstrekken van een expliciete opdrachtbevestiging. In geval van twee of meerdere door IvPE en opdrachtgever ondertekende documenten  gelden deze gezamenlijk als opdrachtbevestiging.

4.3. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst. Maandelijks vind facturatie plaats op basis van daadwerkelijk verrichtte werkzaamheden.

4.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk indien deze expliciet en schriftelijk zijn bevestigd door partijen.

5 Opdracht verstrekking open training, betaling en annulering

5.1. Een individueel persoon kan zich aanmelden voor een open training van IvPE door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via www.ivpe.nl.

5.2. Indien een persoon een optie op een open training neemt, dan is dat zowel voor IvPE als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een open training.

5.3 Indien IvPE de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de open training tot stand.

5.4. IvPE brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de deelnamekosten uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de open training te voldoen tenzij anders expliciet en schriftelijk overeengekomen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

5.5. IvPE heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de open training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.

5.6. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan IvPE.

5.7. Annuleren:
– Opdrachtgever kan vooraf gebruikmaken van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving.
– Opdrachtgever kan tot 4 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst dan wel tot 30 dagen voor aanvang van de open training kosteloos annuleren.
– Bij annulering korter dan 30 dagen voor aanvang van de open training, of als opdrachtgever na aanvang van de open training de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de open training kan of wil deelnemen, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten. Opdrachtgever heeft dan het recht eenzelfde open training, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de oorspronkelijke open training, in overleg te starten of te vervolgen.
– IvPE heeft het recht om de training te annuleren, bijvoorbeeld in geval van ziekte of calamiteit en de trainer niet vervangen kan worden
– Wanneer te weinig deelnemers inschrijven om de geplande oefeningen recht te doen of de te maken kosten te dekken kan IvPE de training annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan IvPE betaalde bedrag.

5.8. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele open training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de open training wordt aangemeld bij IvPE en voldoet aan de toelatingseisen.

5.9. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan enkele dagen van de open training heeft de deelnemer het recht deze dagen, binnen een periode van 1 jaar na aanvang van de open training, in te halen in een overeenkomstige open training dan wel in overleg op een andere wijze met wederzijds goedvinden te voorzien in de invulling voor de door verhindering gemiste bijdrage uit de training.

5.10. IvPE heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. IvPE zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 30 dagen restitueren.

5.11. IvPE heeft het recht om een open training te annuleren. IvPE zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.

5.12. IvPE heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een open training te wijzigen.

6 Wijziging trainers en/of begeleiders

6.1. IvPE kan in overleg met de opdrachtgever de toegezegde trainers en/of begeleiders vervangen.

6.2. Het betrekken of inschakelen van derden lopende de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door IvPE gericht op de uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

7 Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals  genoemd in artikel 3, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan het bureau met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de
tenaamstelling van de declaratie).

8 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal het bureau voor training en/of coaching/begeleiding de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team aan trainers en/of begeleiders worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die het bureau voor training en/of coaching/begeleiding verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. IvPE kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn daar waar de eigen bijdrage van de opdrachtgever mede van belang is voor het te doorlopen tijdspad.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever het bureau hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van het bureau voor training en/of coaching/begeleiding, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft het bureau vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie waarbij de voorliggende planning voor twee maanden vooruit als maatstaf zal gelden.
Het bureau mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Het bureau behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11 Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van het bureau. Openbaarmaking kan alleen geschieden met bronvermelding.

12 Vertrouwelijkheid en privacy
Het bureau voor training en/of coaching/begeleiding is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van het bureau aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn bevindingen/dossiers ter beschikking stellen.

13 Aansprakelijkheid
Het bureau voor training en/of coaching/begeleiding is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15 Geschillenregeling

15.1
Bij alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, wordt in eerste instantie via mediation een oplossing gezocht.

15.2
Het bureau voor training en/of coaching/begeleiding is lid van de NVNLP en de NOBCO  en houdt zich aan de professionele gedragsregels voor training en/of coaching/begeleiding. De naleving van deze professionele gedragsregels wordt door de NVNLP  en de NOBCO bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, disciplinaire maatregelen kunnen worden getroffen. Indien de opdrachtgever van mening is dat het bureau voor training en/of coaching/begeleiding de professionele gedragsregels van de NOBCO niet naleeft, dan zal de opdrachtgever deze klacht kunnen voorleggen aan de NOBCO waarbij de daarvoor geldende procedureregels van toepassing zijn.


Deze professionals gingen je voor

Lees hoe andere managers, docenten, ondernemers en andere professionals hun coaching hebben ervaren.
» Bekijk hier alle referenties